Denna visualisering är byggd av Staffan Betnér (@staffanbetner). Rådatat kommer från SVT Pejl. Samtliga individers placeringar är skattade med blackbox-skalning, en slags faktoranalys (se Wikipedia) för så kallade ställningstagandeskalor. Tidigare användes en annan modell, varför kartan skiljer sig åt från tidigare, men strukturen är densamma. Skalorna är inte konceptuella/ideologiska, utan bygger rent empiriskt på hur olika åsikter hänger ihop hos samtliga riksdagskandidater. Dessa skalor kräver tolkning, vilka jag tolkat som en traditionell höger-vänster-skala samt en skala som kan beskrivas som kulturell höger-vänster (många tolkningar av denna konfliktdimenson finns). Jag har valt att använda de av Hooghe, Marks och Wilson (2002) stiftade termerna: Grön-Alternativ-Liberal kontra Tradition-Auktoritet-Nationalist (GAL-TAN), men andra tänkbara namn är New Politics eller autonomi-delegeringsdimensionen (Henrik Oscarsson). Korrelationen (Spearmans mått) mellan höger-vänsterplaceringen och självskattningen på den skalan är 0.84, mellan GAL-TAN och höger-vänster-självskattningen 0.26, och mellan placeringarna på de olika axlarna 0.04.

Här finns koden för appen. Det är inte jättebra dokumenterat, men där finns allt som behövs.